Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.predeti.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).
 4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

 

Definície

 1. Predávajúci je spoločnosť ags 92 s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35915897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34446/B.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu predeti.sk, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

Cena tovaru a spôsob platby

 1. Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť aby tovar získal, to sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.
 2. V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu.
 3. Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu kontu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych kont na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.
 4. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb alebo využitím platby platobnou kartou, alebo hotovostnou platbou, prípadne platbou kreditnou alebo debetnou platobnou kartou pri osobnom odbere na vopred dohodnutej prevádzke predávajúceho.

 

Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúci po prijatí kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch: 
  1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  4. Kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného tovaru – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného tovaru, je potrebné vopred e-mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. 
  5. Kupujúci požaduje osobný odber v prevádzke predávajúceho, na ktorej sa daný tovar nenachádza a kupujúci nesúhlasí so zmenou odberného miesta alebo spôsobu dopravy.
  6. V prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská republika.
 4. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.
 5. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
 6. V niektorých prípadoch predávajúci umožňuje kupujúcemu dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.
 7. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Doručovanie tovaru

 1. Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť či mu bude objednaný tovar doručený kuriérskou službou v ponuke predajcu alebo si tovar vyzdvihne osobne v niektorej z kamenných predajní predajcu.
 2. Osobný odber tovaru umožňuje predajca len vo svojich vopred definovaných kamenných predajniach. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť prípadne navrhnúť zmenu osobného odberu v prípade zjednodušenia dodania tovaru kupujúcemu. O takejto zmene bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode dôjde k navrhovanej zmene.
 3. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude k cene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby. Predajca si vyhradzuje právo v prípade špeciálnych zľavových akcií znížiť cenu za doručenie tovaru.
 4. Objednaný tovar bude doručovaný výlučne v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá je viditeľne uvedená pri každom tovare na stránkach www.predeti.sk. U väčšiny tovarov je tovar odovzdaný k preprave nasledujúce 2 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.
 6. Objednaný tovar bude v prípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nenesie zodpovednosť predávajúci.
 8. Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú  uzavreté v ochrannom obale, a tento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. cumlíky, fľaše na kŕmenie, hračky v ochranných – blistrových baleniach, odsávačky materského mlieka, a pod.)
 4. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu), budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne  nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  
 5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže jeho zaslaním   na adresu "ags92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava". Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 7. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: 
  1. objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.
  2. ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 

 

Reklamácia tovaru

 1. V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.
 2. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu servis@ags92.com, ( do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E.
 3. Reklamovaný tovar môže kupujúci zaslať na servisné stredisko predávajúceho s adresou : reklamačné oddelenie, ags 92, s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica.
 4. Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webe predávajúceho.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@predeti.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 4. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.
 6. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj:
  1. Reklamačný poriadok
  2. Všeobecné obchodné podmienky zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA
 7. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri používaní e-shopu sa spravuje aj:
  1. Všeobecnými podmienkami používania e-shopu
  2. Podmienkami ochrany súkromia pri používaní e-shopu
  3. Podmienkami Cookie
 8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.11.2017.

 

 


 

Reklamačný poriadok

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Definície v obchodných podmienkach predávajúceho sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.
 2. Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.
 3. Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom Obchodným zákonníkom.

 

Základné podmienky reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
 2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 3. Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese servis@ags92.com, (do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E). Do správy je kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar. Informácie o reklamovanom tovare môže spotrebiteľ uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii TU a následne tento zaslať spolu s kópiou faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar predávajúcemu poštou alebo na e-mail uvedený vyššie
 2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci spotrebiteľovi ihneď doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 3. Reklamovaný tovar môže spotrebiteľ zaslať na servisné stredisko predávajúceho s adresou: reklamačné oddelenie, ags 92, s.r.o., Železničná 1539, 905 01 Senica,. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

 

Lehota pre uplatnenie reklamácie

 1. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.
 2. Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musí kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru kupujúcim, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.
 3. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
 4. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.
 5. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Odstrániteľné vady

 1. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
 2. Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Neodstrániteľné vady

 1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.
 2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať:
  1. výmenu tovaru za nový a bezchybný,
  2. odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

 

Prevencia a predchádzanie škodám na tovare

 1. Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.
 2. Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@predeti.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.11.2017.

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky

  zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA

  1. ZÁKAZNICKÝ PROGRAM SPOKOJNÁ MAMIČKA

  Cieľom zákazníckeho vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA je poskytovanie nadštandardných výhod pre pravidelných zákazníkov/pravidelné zákazníčky (zákazníkom sa rozumie kupujúci v zmysle definície uvedenej v obchodných podmienkach predávajúceho) siete predajní predeti.sk, ktorí/ktoré sú zároveň rodičmi detí vo veku do 3 rokov.

  Program SPOKOJNÁ MAMIČKA prevádzkuje spoločnosť ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”).

  Držiteľom karty a členom zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej iba ako „program“) sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony; každá taká osoba môže byť držiteľom iba jedného členstva v programe. Členom programu sa nemôže stať právnická osoba ani fyzická osoba-podnikateľ, pre vylúčenie pochybností, členom programu sa môže stať len zákazník, ktorý spĺňa znaky spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov a obchodných podmienok predávajúceho. Členstvo v programe je bezplatné.

  Kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA získava zákazník/čka, ktorý/ktorá pravdivo vyplnil/a Registračný formulár na registračnom kiosku na predajni alebo online na webe www.predeti.sk a uviedol/uviedla v rámci registrácie platnú e-mailovú adresu, ku ktorej má plný prístup; to potvrdzuje kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM SVOJU REGISTRÁCIU“ v uvítacom e-maily (otvorením autorizačného odkazu príslušnej e-mailovej adresy vo webovom prehliadači). Potvrdením a odoslaním Registračného formulára zákazník/čka potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil/a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Členstvo v programe je určené pre rodičov detí vo veku do 3 rokov a tehotným budúcim maminkám.

  Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA je neprenosná a slúži na autorizáciu konkrétneho zákazníka pri uplatňovaní jeho zliav a ďalších benefitov v sieti predajní predeti.sk a na www.predeti.sk. Karta môže mať dve formy, plastovú a digitálnu (uloženú v mobilnom telefóne), ktoré sú navzájom rovnocenné.

   

  2. VÝHODY PRE ČLENOV PROGRAMU SPOKOJNÁ MAMIČKA

  Každý člen programu a zároveň držiteľ platnej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA je oprávnený čerpať jemu priradené benefity prostredníctvom svojej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA, ktorá slúži ako plnohodnotný autorizačný prvok.

  Každý identifikovaný nákup (po predložení karty SPOKOJNÁ MAMIČKA) je automaticky načítaný na konto daného zákazníka/čky vo forme bonusových bodov. Pre prevod identifikovaného nákupu na bonusové body platí pravidlo, že každé jedno celé euro (1 EUR) zaplatené zákazníkom sa rovná jednému (1) bonusovému bodu. Podľa aktuálnej legislatívy však nie je možné kumulovať odmeny alebo priznávať bonusové body za nákupy náhrad materského mlieka. Bonusové body sa rovnako neprideľujú za nákupy plienok značky Pampers, darčekových poukážok, kariet alebo certifikátov. Bonusové body sa pripočítajú na konto zákazníka/zákazníčky najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia nákupu v predajniach predeti.sk, alebo do 24 hodín od uplynutia lehoty na vrátenie tovaru pri nákupe v internetovom obchode na webstránke www.predeti.sk.

  Keď zákazník/čka svojimi identifikovanými nákupmi prekročí kumulatívne sumu 50 bonusových bodov, je mu/jej najneskôr do dvoch dní vystavený kupón na 10% zľavu na celý ďalší nákup. Po vystavení a odoslaní notifikácie o tomto kupóne je z konta zákazníka/čky odčítaných 50 bonusových bodov. V prípade, že v jednom nákupe zákazník/čka presiahne kumulatívnu sumu 100 bonusových bodov na svojom konte, budú mu/jej do dvoch dní vystavené tri kupóny: zľava 10 % na celý ďalší nákup, zľava 20 % na všetko oblečenie a 1+1 zadarmo na nákup kozmetiky. Po vygenerovaní týchto troch kupónov je konto zákazníka/čky vynulované a zákazník/čka si ďalšími nákupmi zbiera bonusové body na ďalší kupón. Všetky vystavené kupóny sú platné po dobu 60 dní od vystavenia a zákazník/čka ich môže využiť v každej predajni predeti.sk na Slovensku ako aj online na webe www.predeti.sk. Využitie kupónov sa riadi pravidlami na nich uvedenými, pričom AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek v primeranej miere upraviť podmienky využitia kupónov na dosiahnutie súladu s aktuálnou legislatívou. Aby mohol/mohla zákazník/čka kupóny využiť, musí sa pri pokladni v predajni predeti.sk preukázať platnou kartou SPOKOJNÁ MAMIČKA (plastovou alebo digitálnou) alebo sa prihlásiť do svojho konta v prípade platby v internetovom obchode na webstránke www.predeti.sk. V prípade vrátenia tovaru, kupón, ktorý bol nákupom vráteného tovaru vygenerovaný stráca platnosť a nie je možné ho využiť.

   

  Člen zákazníckeho programu berie na vedomie a súhlasí s tým, že ponuka generovaných kupónov sa môže zmeniť rozhodnutím AGS. V prípade akejkoľvek zmeny v ponuke generovaných kupónov alebo v spôsobe ich generovania, budú tieto zmeny zverejnené na webstránke www.predeti.sk.

  3. AKTIVÁCIA KONTA SPOKOJNÁ MAMIČKA PO NARODENÍ BÁBÄTKA

  Zákazník/čka sa môže do programu registrovať ešte pred narodením bábätka. V takom prípade uvedie v registračnom formulári očakávaný dátum pôrodu, ktorý nesmie byť neskôr ako 9 mesiacov od registrácie. V čase uvedeného očakávaného dátumu pôrodu, bude zákazník/čka vyzvaný/á na doplnenie údajov o bábätku v rozsahu meno bábätka a skutočný dátum narodenia bábätka. Aby mohol/mohla zákazník/čka naďalej využívať výhody programu, je povinný/á v lehote najneskôr 30 dní po očakávanom dátume pôrodu doplniť požadované údaje o bábätku a aktivovať si tak svoje konto na ďalšie tri roky. V prípade nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote je konto zákazníka/čky dočasne deaktivované a nie je možné ho využívať v programe. Doplnením požadovaných údajov sa konto opäť aktivuje. Doplniť údaje o bábätku je možné buď cez registračný kiosk priamo na predajni predeti.sk alebo online na webstránke www.predeti.sk po prihlásení sa do svojho konta.

   

  4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ siete predajní predeti.sk, v ktorých je zákaznícky program, garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

  Poskytnutím osobných údajov odoslaním Registračného formulára na registračnom kiosku v predajniach Predeti alebo na internetovej stránke www.predeti.sk udeľuje zákazník/čka spoločnosti AGS, v zmysle § 11 ZOOÚ svoj výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, zaregistrovaných na jeho/jej meno a poskytnutých spoločnosti AGS, a to s cieľom zabezpečenia identifikácie zákazníka/čky v rámci programu na účely poskytovania zákazníckych výhod, vedenia databázy programu, overenia spôsobilosti zákazníka/čky stať sa členom programu a ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, na dobu trvania členstva zákazníka/čky v programe. Poskytnutie osobných údajov, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní zákazníka/čky a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania správania a pohybu, cieleného marketingu a úpravy individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi/čke [ďalej len “profilovanie”]), je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe; stratou oprávnenia AGS na spracúvanie osobných údajov zákazníka/čky alebo jeho/jej dieťaťa účasť v programe zaniká a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  V zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ udelí zákazník/čka spoločnosti AGS súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, meno bábätka, dátum narodenia bábätka a údaje o svojich nákupných zvyklostiach na vyššie uvedené účely (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používa, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu), na dobu trvania členstva zákazníka v programe.

  Ako správca osobných údajov je spoločnosť AGS oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníka/čky prostredníctvom určeného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov, pričom zákazník/čka berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ alebo sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. AGS poverila sprostredkovateľov a to spoločnosti: CORTEX, spol. s r.o. (so sídlom: U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00, Česká republika, IČO: 471 25 616) a spoločnosť Pricewise, s.r.o. (so sídlom Grosslingova 52, Bratislava 81109, Slovenská republika, IČO: 45 403 333) spracúvaním osobných údajov zákazníkov v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou AGS a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. AGS počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky resp. iných krajín EÚ) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v takej krajine. Počas prenosu AGS dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

  Člen programu potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý člen programu má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo) o týchto zmenách informovať AGS prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@predeti.sk.

   

  1. STRATA A BLOKOVANIE KARTY SPOKOJNÁ MAMIČKA

  Člen zákazníckeho programu je povinný chrániť kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA pred jej stratou, poškodením alebo zničením. Je povinný zaistiť, aby sa karta SPOKOJNÁ MAMIČKA nedostala do rúk neoprávnenej osoby.

  Člen programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA bez zbytočného odkladu nahlásiť na ktorejkoľvek predajni predeti.sk na Slovensku. Po obdržaní oznámenia AGS kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA ihneď zablokuje.

  Člen programu môže požiadať AGS v prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia karty o vydanie novej digitálnej karty.

  Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA môže byť zablokovaná a spoločnosť AGS môže okamžite, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, rozhodnúť o okamžitom zániku členstva v prípade, že člen programu poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky, alebo zneužije výhody poskytované programom. Za porušenie Všeobecných obchodných podmienok sa považuje najmä používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA v rozpore so stanovenými podmienkami, používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA osobou, ktorá nie je uvedená ako oprávnená osoba a na ktorú bola karta zaregistrovaná, alebo poškodenie dobrého mena spoločnosti AGS.

  Členstvo v programe je obmedzené vekom bábätka. Po dovŕšení tretieho roku bábätka členstvo v programe automaticky zaniká.

  Členstvo v programe môže zaniknúť taktiež z dôvodu ukončenia činnosti programu na základe rozhodnutia AGS; AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o ukončení programu. Člen programu je oprávnený vypovedať členstvo v programe a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď členstva doručená AGS.

  Ukončením členstva v programe z akýchkoľvek dôvodov a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu všetky svoje práva a nároky, ktoré súvisia s členstvom, najmä nároky na všetky zľavy a výhody vyplývajúce z členstva.

  6. ZMENY A UKONČENIE PROGRAMU

  Spoločnosť AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky a to i bez predchádzajúceho oznámenia. Akékoľvek zmeny či doplnky budú vyvesené na www.predeti.sk. Ak nebude zákazník/čka so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený do 14 dní od ich zverejnenia vrátiť kartu a ukončiť svoje členstvo v programe bez toho, aby bol/a zmenami či doplnkami dotknutý/á; pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že so zmenami a doplnkami týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí a je nimi viazaný/á.

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2017.

   

  POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ochrana vašich osobných údajov a osobných údajov poskytnutých v mene vášho dieťaťa sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ.

  Poskytnutie vašich osobných údajov a osobných údajov vášho dieťaťa je dobrovoľné a spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka/čky, je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe.

  AGS môže osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašou účasťou v programe použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. AGS nikdy nezverejní údaje o vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto VOP rovnako, ako AGS.

  Profilovaním sa na účely programu rozumie automatizované alebo manuálne priraďovanie informácií o vašom správaní ako zákazníka k vašim osobným údajom, za účelom vytvorenia profilu vašej osoby v interakcii s AGS. Na tento účel AGS zbiera, spracúva a priraďuje k vašim osobným údajom údaje o vašom webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používate, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu.

  Výsledkom vytvorenia vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách AGS k vášmu profilu, ktoré vám budú následne zasielané ako elektronická správa alebo sa vám môžu zobrazovať pri prehliadaní webstránky www.predeti.sk. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia, zasielanie správ podľa miesta, na ktorom sa práve nachádzate).

   

  Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania AGS ako prevádzkovateľa; zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu a likvidáciu alebo opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého AGS získalo Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tie isté práva máte ako zástupca vášho dieťaťa vo vzťahu k jeho osobným údajom, ktoré sú predmetom spracúvania.

  Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

  Máte právo na to, aby AGS v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť preskúmalo vydané rozhodnutie metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania (manuálne za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ), a informovalo Vás o výsledku takéhoto preskúmania bez zbytočného odkladu.

  Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti AGS prostredníctvom Registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať AGS.

  V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov alebo v prípade zrušenia členstva v programe budú vaše osobné údaje vrátane osobných údajov vášho dieťaťa zlikvidované.

   

  Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti AGS alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@predeti.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

  V prípade, že AGS úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje počas Vašej účasti v programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, okrem spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania reklamných e-mailov), AGS nemôže ďalej spracúvať údaje o Vás a Vašom dieťati potrebné na účasť v programe, a Vaša účasť v programe musí byť zrušená.

  Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

  Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

  • a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ags 92, s.r.o., sídlom: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B
  • b) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie
  • c) právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ
  • d) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: nepredpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám
  • e) doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas trvania členstva v zákazníckom programe
  • f) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva v zákazníckom programe a poskytovania zákazníckych výhod prevádzkovateľom; nemožnosť spracúvania osobných údajov bude viesť k zániku členstva v zákazníckom programe
  • g) Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa

   

  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vyplnením a odoslaním tohto Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, udeľujem spoločnosti ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”) môj dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, a v mene môjho dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom som, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej len „program“),

  • -

  v rozsahu:

  • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, údaje o mojich nákupných zvyklostiach (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používam, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu),
  • meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,
  • -

  na účely:

  • zabezpečenia mojej identifikácie ako zákazníka/čky v rámci programu za účelom poskytovania zákazníckych výhod a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, vedenia databázy programu (povinné),
  • zabezpečenia možnosti komunikácie medzi AGS a mojou osobou (povinné),
  • overenia mojej spôsobilosti stať sa členom programu (povinné),
  • profilovania na vyhodnocovanie mojej účasti na programe (povinné),
  • v prípade vyžiadania zasielania ponúk a informácií e-mailom (udelenia osobitného súhlasu), na účely priameho marketingu (nepovinné),
  • -

  na dobu až do ukončenia mojej účasti v programe podľa podmienok programu.

   

  Vyplnením Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, poskytnutím kontaktných údajov korešpondenčnej adresy, elektronických kontaktov e-mailu a telefónneho čísla beriem na vedomie, že ich prostredníctvom môže AGS zasielať informácie o programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, vrátane informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách; v prípade môjho súhlasu s priamym marketingom mi AGS môže zasielať obchodné oznámenia prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov, telefonicky alebo poštou (priamy marketing), a to na dobu do skončenia mojej účasti na programe SPOKOJNÁ MAMIČKA alebo do vyjadrenia môjho nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

  Potvrdzujem, že som si dôkladne prečítal/a poskytnuté poučenie o ochrane osobných údajov a bol/a som poučený/á o všetkých mojich právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti AGS, alebo namietať proti zasielaniu obchodných oznámení (priamemu marketingu), elektronickým oznámením doručeným na adresu e-mailu info@predeti.sk alebo v prípade namietania proti priamemu marketingu prostredníctom e-mailu kliknutím na link "Zrušiť odoberanie newsletterov" priamo v e-mailovej správe zaslanej spoločnosťou AGS.

   

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov a osobných údajov poskytnutých v mene vášho dieťaťa sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ.

Poskytnutie vašich osobných údajov a osobných údajov vášho dieťaťa je dobrovoľné a spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka/čky, je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe.

AGS môže osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašou účasťou v programe použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. AGS nikdy nezverejní údaje o vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto VOP rovnako, ako AGS.

Profilovaním sa na účely programu rozumie automatizované alebo manuálne priraďovanie informácií o vašom správaní ako zákazníka k vašim osobným údajom, za účelom vytvorenia profilu vašej osoby v interakcii s AGS. Na tento účel AGS zbiera, spracúva a priraďuje k vašim osobným údajom údaje o vašom webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používate, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu.

Výsledkom vytvorenia vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách AGS k vášmu profilu, ktoré vám budú následne zasielané ako elektornická správa alebo sa vám môžu zobrazovať pri prehliadaní webstránky www.predeti.sk. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia, zasielanie správ podľa miesta, na ktorom sa práve nachádzate).

Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania AGS ako prevádzkovateľa; zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu a likvidáciu alebo opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého AGS získalo Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tie isté práva máte ako zástupca vášho dieťaťa vo vzťahu k jeho osobným údajom, ktoré sú predmetom spracúvania.

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo na to, aby AGS v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť preskúmalo vydané rozhodnutie metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania (manuálne za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ), a informovalo Vás o výsledku takéhoto preskúmania bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti AGS prostredníctvom Registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať AGS.

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov alebo v prípade zrušenia členstva v programe budú vaše osobné údaje vrátane osobných údajov vášho dieťaťa zlikvidované.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti AGS alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@predeti.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že AGS úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje počas Vašej účasti v programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, okrem spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania reklamných e-mailov), AGS nemôže ďalej spracúvať údaje o Vás a Vašom dieťati potrebné na účasť v programe, a Vaša účasť v programe musí byť zrušená.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 1. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ags 92, s.r.o., sídlom: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B
 2. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie
 3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ
 4. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: nepredpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám
 5. doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas trvania členstva v zákazníckom programe
 6. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva v zákazníckom programe a poskytovania zákazníckych výhod prevádzkovateľom; nemožnosť spracúvania osobných údajov bude viesť k zániku členstva v zákazníckom programe
 7. Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním tohto Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, udeľujem spoločnosti ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”) môj dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, a v mene môjho dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom som, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej len „program“),

 • v rozsahu:
  • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, údaje o mojich nákupných zvyklostiach (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky predeti.sk používam, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu),
  • meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,

 

 • na účely:
  • zabezpečenia mojej identifikácie ako zákazníka/čky v rámci programu za účelom poskytovania zákazníckych výhod a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, vedenia databázy programu (povinné),
  • zabezpečenia možnosti komunikácie medzi AGS a mojou osobou (povinné),
  • overenia mojej spôsobilosti stať sa členom programu (povinné),
  • profilovania na vyhodnocovanie mojej účasti na programe (povinné),
  • v prípade vyžiadania zasielania ponúk a informácií e-mailom (udelenia osobitného súhlasu), na účely priameho marketingu (nepovinné),

 

 • na dobu až do ukončenia mojej účasti v programe podľa podmienok programu.

Vyplnením Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, poskytnutím kontaktných údajov korešpondenčnej adresy, elektronických kontaktov e-mailu a telefónneho čísla beriem na vedomie, že ich prostredníctvom môže AGS zasielať informácie o programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, vrátane informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách; v prípade môjho súhlasu s priamym marketingom mi AGS môže zasielať obchodné oznámenia prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov, telefonicky alebo poštou (priamy marketing), a to na dobu do skončenia mojej účasti na programe SPOKOJNÁ MAMIČKA alebo do vyjadrenia môjho nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

Potvrdzujem, že som si dôkladne prečítal/a poskytnuté poučenie o ochrane osobných údajov a bol/a som poučený/á o všetkých mojich právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti AGS, alebo namietať proti zasielaniu obchodných oznámení (priamemu marketingu), elektronickým oznámením doručeným na adresu e-mailu eshop@predeti.sk , prípadne v niektorej z predajní AGS prostredníctvom na to určeného terminálu alebo v prípade namietania proti priamemu marketingu prostredníctvom e-mailu kliknutím na link "Zrušiť odoberanie newsletterov" priamo v e-mailovej správe zaslanej spoločnosťou AGS.