Vernostný program Spokojná mamička

Všeobecné obchodné podmienky

zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA

 1. ZÁKAZNICKÝ PROGRAM SPOKOJNÁ MAMIČKA

Cieľom zákazníckeho vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA je poskytovanie nadštandardných výhod pre pravidelných zákazníkov/pravidelné zákazníčky (zákazníkom sa rozumie kupujúci v zmysle definície uvedenej v obchodných podmienkach predávajúceho) siete predajní predeti.sk, ktorí/ktoré sú zároveň rodičmi detí vo veku do 3 rokov.

Program SPOKOJNÁ MAMIČKA prevádzkuje spoločnosť ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”).

Držiteľom karty a členom zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej iba ako „program“) sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony; každá taká osoba môže byť držiteľom iba jedného členstva v programe. Členom programu sa nemôže stať právnická osoba ani fyzická osoba-podnikateľ, pre vylúčenie pochybností, členom programu sa môže stať len zákazník, ktorý spĺňa znaky spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov a obchodných podmienok predávajúceho. Členstvo v programe je bezplatné.

Kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA získava zákazník/čka, ktorý/ktorá pravdivo vyplnil/a Registračný formulár na registračnom kiosku na predajni alebo online na webe www.predeti.sk a uviedol/uviedla v rámci registrácie platnú e-mailovú adresu, ku ktorej má plný prístup; to potvrdzuje kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM SVOJU REGISTRÁCIU“ v uvítacom e-maily (otvorením autorizačného odkazu príslušnej e-mailovej adresy vo webovom prehliadači). Potvrdením a odoslaním Registračného formulára zákazník/čka potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil/a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Členstvo v programe je určené pre rodičov detí vo veku do 3 rokov a tehotným budúcim maminkám.

Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA je neprenosná a slúži na autorizáciu konkrétneho zákazníka pri uplatňovaní jeho zliav a ďalších benefitov v sieti predajní predeti.sk a na www.predeti.sk. Karta môže mať dve formy, plastovú a digitálnu (uloženú v mobilnom telefóne), ktoré sú navzájom rovnocenné.

 

2. VÝHODY PRE ČLENOV PROGRAMU SPOKOJNÁ MAMIČKA

Každý člen programu a zároveň držiteľ platnej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA je oprávnený čerpať jemu priradené benefity prostredníctvom svojej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA, ktorá slúži ako plnohodnotný autorizačný prvok.

Každý identifikovaný nákup (po predložení karty SPOKOJNÁ MAMIČKA) je automaticky načítaný na konto daného zákazníka/čky vo forme bonusových bodov. Pre prevod identifikovaného nákupu na bonusové body platí pravidlo, že každé jedno celé euro (1 EUR) zaplatené zákazníkom sa rovná jednému (1) bonusovému bodu. Podľa aktuálnej legislatívy však nie je možné kumulovať odmeny alebo priznávať bonusové body za nákupy náhrad materského mlieka. Bonusové body sa rovnako neprideľujú za nákupy plienok značky Pampers, darčekových poukážok, kariet alebo certifikátov. Bonusové body sa pripočítajú na konto zákazníka/zákazníčky najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia nákupu v predajniach predeti.sk, alebo do 24 hodín od uplynutia lehoty na vrátenie tovaru pri nákupe v internetovom obchode na webstránke www.predeti.sk.

Keď zákazník/čka svojimi identifikovanými nákupmi prekročí kumulatívne sumu 50 bonusových bodov, je mu/jej najneskôr do dvoch dní vystavený kupón na 10% zľavu na celý ďalší nákup. Po vystavení a odoslaní notifikácie o tomto kupóne je z konta zákazníka/čky odčítaných 50 bonusových bodov. V prípade, že v jednom nákupe zákazník/čka presiahne kumulatívnu sumu 100 bonusových bodov na svojom konte, budú mu/jej do dvoch dní vystavené tri kupóny: zľava 10 % na celý ďalší nákup, zľava 20 % na všetko oblečenie a 1+1 zadarmo na nákup kozmetiky. Po vygenerovaní týchto troch kupónov je konto zákazníka/čky vynulované a zákazník/čka si ďalšími nákupmi zbiera bonusové body na ďalší kupón. Všetky vystavené kupóny sú platné po dobu 60 dní od vystavenia a zákazník/čka ich môže využiť v každej predajni predeti.sk na Slovensku ako aj online na webe www.predeti.sk. Využitie kupónov sa riadi pravidlami na nich uvedenými, pričom AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek v primeranej miere upraviť podmienky využitia kupónov na dosiahnutie súladu s aktuálnou legislatívou. Aby mohol/mohla zákazník/čka kupóny využiť, musí sa pri pokladni v predajni predeti.sk preukázať platnou kartou SPOKOJNÁ MAMIČKA (plastovou alebo digitálnou) alebo sa prihlásiť do svojho konta v prípade platby v internetovom obchode na webstránke www.predeti.sk. V prípade vrátenia tovaru, kupón, ktorý bol nákupom vráteného tovaru vygenerovaný stráca platnosť a nie je možné ho využiť.

 

Člen zákazníckeho programu berie na vedomie a súhlasí s tým, že ponuka generovaných kupónov sa môže zmeniť rozhodnutím AGS. V prípade akejkoľvek zmeny v ponuke generovaných kupónov alebo v spôsobe ich generovania, budú tieto zmeny zverejnené na webstránke www.predeti.sk.

3. AKTIVÁCIA KONTA SPOKOJNÁ MAMIČKA PO NARODENÍ BÁBÄTKA

Zákazník/čka sa môže do programu registrovať ešte pred narodením bábätka. V takom prípade uvedie v registračnom formulári očakávaný dátum pôrodu, ktorý nesmie byť neskôr ako 9 mesiacov od registrácie. V čase uvedeného očakávaného dátumu pôrodu, bude zákazník/čka vyzvaný/á na doplnenie údajov o bábätku v rozsahu meno bábätka a skutočný dátum narodenia bábätka. Aby mohol/mohla zákazník/čka naďalej využívať výhody programu, je povinný/á v lehote najneskôr 30 dní po očakávanom dátume pôrodu doplniť požadované údaje o bábätku a aktivovať si tak svoje konto na ďalšie tri roky. V prípade nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote je konto zákazníka/čky dočasne deaktivované a nie je možné ho využívať v programe. Doplnením požadovaných údajov sa konto opäť aktivuje. Doplniť údaje o bábätku je možné buď cez registračný kiosk priamo na predajni predeti.sk alebo online na webstránke www.predeti.sk po prihlásení sa do svojho konta.

 

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ siete predajní predeti.sk, v ktorých je zákaznícky program, garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

Poskytnutím osobných údajov odoslaním Registračného formulára na registračnom kiosku v predajniach Predeti alebo na internetovej stránke www.predeti.sk udeľuje zákazník/čka spoločnosti AGS, v zmysle § 11 ZOOÚ svoj výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, zaregistrovaných na jeho/jej meno a poskytnutých spoločnosti AGS, a to s cieľom zabezpečenia identifikácie zákazníka/čky v rámci programu na účely poskytovania zákazníckych výhod, vedenia databázy programu, overenia spôsobilosti zákazníka/čky stať sa členom programu a ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, na dobu trvania členstva zákazníka/čky v programe. Poskytnutie osobných údajov, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní zákazníka/čky a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania správania a pohybu, cieleného marketingu a úpravy individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi/čke [ďalej len “profilovanie”]), je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe; stratou oprávnenia AGS na spracúvanie osobných údajov zákazníka/čky alebo jeho/jej dieťaťa účasť v programe zaniká a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ udelí zákazník/čka spoločnosti AGS súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, meno bábätka, dátum narodenia bábätka a údaje o svojich nákupných zvyklostiach na vyššie uvedené účely (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používa, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu), na dobu trvania členstva zákazníka v programe.

Ako správca osobných údajov je spoločnosť AGS oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníka/čky prostredníctvom určeného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov, pričom zákazník/čka berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ alebo sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. AGS poverila sprostredkovateľov a to spoločnosti: CORTEX, spol. s r.o. (so sídlom: U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00, Česká republika, IČO: 471 25 616) a spoločnosť Pricewise, s.r.o. (so sídlom Grosslingova 52, Bratislava 81109, Slovenská republika, IČO: 45 403 333) spracúvaním osobných údajov zákazníkov v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou AGS a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. AGS počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky resp. iných krajín EÚ) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v takej krajine. Počas prenosu AGS dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

Člen programu potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý člen programu má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo) o týchto zmenách informovať AGS prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@predeti.sk.

 

 1. STRATA A BLOKOVANIE KARTY SPOKOJNÁ MAMIČKA

Člen zákazníckeho programu je povinný chrániť kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA pred jej stratou, poškodením alebo zničením. Je povinný zaistiť, aby sa karta SPOKOJNÁ MAMIČKA nedostala do rúk neoprávnenej osoby.

Člen programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA bez zbytočného odkladu nahlásiť na ktorejkoľvek predajni predeti.sk na Slovensku. Po obdržaní oznámenia AGS kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA ihneď zablokuje.

Člen programu môže požiadať AGS v prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia karty o vydanie novej digitálnej karty.

Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA môže byť zablokovaná a spoločnosť AGS môže okamžite, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, rozhodnúť o okamžitom zániku členstva v prípade, že člen programu poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky, alebo zneužije výhody poskytované programom. Za porušenie Všeobecných obchodných podmienok sa považuje najmä používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA v rozpore so stanovenými podmienkami, používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA osobou, ktorá nie je uvedená ako oprávnená osoba a na ktorú bola karta zaregistrovaná, alebo poškodenie dobrého mena spoločnosti AGS.

Členstvo v programe je obmedzené vekom bábätka. Po dovŕšení tretieho roku bábätka členstvo v programe automaticky zaniká.

Členstvo v programe môže zaniknúť taktiež z dôvodu ukončenia činnosti programu na základe rozhodnutia AGS; AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o ukončení programu. Člen programu je oprávnený vypovedať členstvo v programe a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď členstva doručená AGS.

Ukončením členstva v programe z akýchkoľvek dôvodov a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu všetky svoje práva a nároky, ktoré súvisia s členstvom, najmä nároky na všetky zľavy a výhody vyplývajúce z členstva.

6. ZMENY A UKONČENIE PROGRAMU

Spoločnosť AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky a to i bez predchádzajúceho oznámenia. Akékoľvek zmeny či doplnky budú vyvesené na www.predeti.sk. Ak nebude zákazník/čka so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený do 14 dní od ich zverejnenia vrátiť kartu a ukončiť svoje členstvo v programe bez toho, aby bol/a zmenami či doplnkami dotknutý/á; pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že so zmenami a doplnkami týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí a je nimi viazaný/á.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2017.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov a osobných údajov poskytnutých v mene vášho dieťaťa sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ.

Poskytnutie vašich osobných údajov a osobných údajov vášho dieťaťa je dobrovoľné a spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka/čky, je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe.

AGS môže osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašou účasťou v programe použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. AGS nikdy nezverejní údaje o vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto VOP rovnako, ako AGS.

Profilovaním sa na účely programu rozumie automatizované alebo manuálne priraďovanie informácií o vašom správaní ako zákazníka k vašim osobným údajom, za účelom vytvorenia profilu vašej osoby v interakcii s AGS. Na tento účel AGS zbiera, spracúva a priraďuje k vašim osobným údajom údaje o vašom webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používate, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu.

Výsledkom vytvorenia vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách AGS k vášmu profilu, ktoré vám budú následne zasielané ako elektronická správa alebo sa vám môžu zobrazovať pri prehliadaní webstránky www.predeti.sk. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia, zasielanie správ podľa miesta, na ktorom sa práve nachádzate).

 

Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania AGS ako prevádzkovateľa; zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu a likvidáciu alebo opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého AGS získalo Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tie isté práva máte ako zástupca vášho dieťaťa vo vzťahu k jeho osobným údajom, ktoré sú predmetom spracúvania.

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo na to, aby AGS v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť preskúmalo vydané rozhodnutie metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania (manuálne za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ), a informovalo Vás o výsledku takéhoto preskúmania bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti AGS prostredníctvom Registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať AGS.

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov alebo v prípade zrušenia členstva v programe budú vaše osobné údaje vrátane osobných údajov vášho dieťaťa zlikvidované.

 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti AGS alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@predeti.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že AGS úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje počas Vašej účasti v programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, okrem spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania reklamných e-mailov), AGS nemôže ďalej spracúvať údaje o Vás a Vašom dieťati potrebné na účasť v programe, a Vaša účasť v programe musí byť zrušená.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 • a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ags 92, s.r.o., sídlom: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B
 • b) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie
 • c) právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ
 • d) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: nepredpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám
 • e) doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas trvania členstva v zákazníckom programe
 • f) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva v zákazníckom programe a poskytovania zákazníckych výhod prevádzkovateľom; nemožnosť spracúvania osobných údajov bude viesť k zániku členstva v zákazníckom programe
 • g) Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním tohto Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, udeľujem spoločnosti ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”) môj dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, a v mene môjho dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom som, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej len „program“),

 • -

v rozsahu:

 • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, údaje o mojich nákupných zvyklostiach (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používam, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu),
 • meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,
 • -

na účely:

 • zabezpečenia mojej identifikácie ako zákazníka/čky v rámci programu za účelom poskytovania zákazníckych výhod a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, vedenia databázy programu (povinné),
 • zabezpečenia možnosti komunikácie medzi AGS a mojou osobou (povinné),
 • overenia mojej spôsobilosti stať sa členom programu (povinné),
 • profilovania na vyhodnocovanie mojej účasti na programe (povinné),
 • v prípade vyžiadania zasielania ponúk a informácií e-mailom (udelenia osobitného súhlasu), na účely priameho marketingu (nepovinné),
 • na dobu až do ukončenia mojej účasti v programe podľa podmienok programu.

 

Vyplnením Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, poskytnutím kontaktných údajov korešpondenčnej adresy, elektronických kontaktov e-mailu a telefónneho čísla beriem na vedomie, že ich prostredníctvom môže AGS zasielať informácie o programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, vrátane informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách; v prípade môjho súhlasu s priamym marketingom mi AGS môže zasielať obchodné oznámenia prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov, telefonicky alebo poštou (priamy marketing), a to na dobu do skončenia mojej účasti na programe SPOKOJNÁ MAMIČKA alebo do vyjadrenia môjho nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

Potvrdzujem, že som si dôkladne prečítal/a poskytnuté poučenie o ochrane osobných údajov a bol/a som poučený/á o všetkých mojich právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti AGS, alebo namietať proti zasielaniu obchodných oznámení (priamemu marketingu), elektronickým oznámením doručeným na adresu e-mailu info@predeti.sk alebo v prípade namietania proti priamemu marketingu prostredníctom e-mailu kliknutím na link "Zrušiť odoberanie newsletterov" priamo v e-mailovej správe zaslanej spoločnosťou AGS.