Vernostný program Spokojná mamička.

Ako rastú vaši najmenší, rastieme aj my a predeti.sk sme zmenili na feedo.sk. Vaše obľúbené produkty zostávajú stále na feedo.sk a sú dokonca výhodnejšie s našim vernostným programom Feedo.Club.

Vernostný program Spokojná mamička.

Vernostný program Spokojná mamička

Tieto všeobecné podmienky vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA sú platné odo dňa 1.9.2021.

Prečítajte si prosím tieto podmienky vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA, ktoré obsahujú podstatné informácie o právach a povinnostiach členov vernostného programu.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom vernostného programu spokojná mamička sme my, spoločnosť ags 92, s.r.o., sídlom Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha, Česká republika, IČO: 481 105 91, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, spisová značka C 16210, Konajúca na území SR prostredníctvom ags 92, s.r.o. - organizačná zložka (Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)), sídlom Továrenská 3118, 905 01 Senica, IČO: 53 909 453, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Po, vložka č.: 12081/T.

Ak sa v týchto všeobecných podmienkach používania používa pojem “AGS”, my“, „nás“, „naša spoločnosť“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť ags 92, s.r.o..

 

 1. DEFINÍCIE POJMOV

Pokiaľ v týchto všeobecných podmienkach nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Člen“ je fyzická osoba zaregistrovaná v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami programu ako člen Vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA. Členom sa rozumie každá osoba spĺňajúca definíciu podľa predchádzajúcej vety, a to bez ohľadu na pohlavie tejto osoby.

E-shop“ je e-shop našej spoločnosti prevádzkovaný na webstránke www.predeti.sk.

Nariadenie GDPR“ je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Všeobecných podmienkach programu.

Podmienky ochrany súkromia“ sú podmienky ochrany súkromia E-shopu.

Predajne“ sú fyzické predajne predeti.sk, ktorých zoznam je uverejnený na https://www.predeti.sk/predajne

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako AGS, ktorá v mene AGS v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

Vernostný program“ je Vernostný program, ktorého podmienky sú upravené v tomto dokumente a je pod názvom SPOKOJNÁ MAMIČKA prevádzkovaný našou spoločnosťou.

Všeobecné obchodné podmienky“ sú všeobecné obchodné podmienky E-shopu.

Všeobecné podmienky programu“ sú tieto všeobecné podmienky vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA.

Zákazník“ je kupujúci v zmysle Všeobecných obchodných podmienok alebo osoba nakupujúca v Predajniach. Zákazníkom pritom môže byť vždy iba fyzická osoba v postavení spotrebiteľa. Zákazníkom sa rozumie každá osoba spĺňajúca definíciu podľa predchádzajúcich viet, a to bez ohľadu na pohlavie tejto osoby.

Zákon o ochrane osobných údajov“ je Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. ZÁVÄZNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PROGRAMU

Tieto Všeobecné podmienky programu sú záväzné pre každého Člena

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok programu môžeme vyzvať pri registrácii Člena alebo aj počas trvania členstva ak by to bolo dodatočne potrebné.

Potvrdením týchto Všeobecných podmienok programu každý Člen potvrdzuje, že

 • Spĺňa podmienky k tomu aby sa stal Členom podľa týchto Všeobecných podmienok programu;
 • je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny jeho občianstva alebo rezidencie, oprávnený našou spoločnosťou platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok programu;
 • ak potvrdzuje Všeobecné podmienky programu ako zástupca inej osoby, tak je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • pokiaľ je to potrebné, tak má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na akceptovanie týchto Všeobecných podmienok programu;
 • je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienok programu.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami programu ktokoľvek nesúhlasí, tak nemá právo stať sa Členom. Všeobecné podmienky programu nie je možné schváliť s výhradou. Prípade osobitné písomné dohody s Členmi majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok programu.

 

 1. ÚČEL VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Účelom Vernostného programu je poskytnutie relevantnej komunikácie, aktuálnych ponúk a exkluzívnych benefitov pre pravidelných Zákazníkov nakupujúcich s Predajniach a E-shope, ktorý majú záujem stať sa Členmi a zároveň sú rodičmi alebo príbuznými detí vo veku do 3 rokov.

 

 1. PODMIENKY ČLENSTVA

Členom sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá:

 • Je plne spôsobilá na právne úkony;
 • Je rodičom alebo príbuzným dieťaťa nie staršieho ako 3 roky alebo očakáva, že sa do 9 mesiacov stane rodičom alebo príbuzným dieťaťa;
 • Úplne a pravdivo vyplnila a odoslala registračný formulár;
 • Odsúhlasila tieto Všeobecné podmienky programu.

Členstvo je určené iba pre Zákazníkov, teda každý Člen smie užívať benefity iba ak vo vzťahu k našej spoločnosti vystupuje v postavení Zákazníka. Žiadne zľavy, dary, súťaže a ani iné výhody nie sú určené pre fyzické osoby – podnikateľov alebo pre právnické osoby. Nie je možné ani zbierať akékoľvek body za nákupy vykonané inak ako v postavení Zákazníka

Ak je Člen fyzickou osobou - podnikateľom alebo má oprávnenie vystupovať v mene právnickej osoby, tak preňho Vernostná karta slúži na to aby preukázal že pri nákupe nekoná ako fyzická osoba – podnikateľ ani ako zástupca právnickej osoby ale ako Zákazník.

Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné.

 

 1. REGISTRÁCIA ČLENA

Registrácia do Vernostného programu je možná vyplnením a odoslaním registračného formulára pripraveného našou spoločnosťou, ktorý musí obsahovať vyplnené údaje označené našou spoločnosťou ako povinné.

Naša spoločnosť umožňuje registráciu prostredníctvom E-shopu, prípadne v kioskoch umiestnených v Predajniach.

Pokiaľ neurčíme inak, tak registrácia bude účinná odoslaním registračného formuláru cez web stránku alebo kiosk.

Pri registrácii je Člen povinný potvrdiť oboznámenie sa s týmito Všeobecnými podmienkami programu a inými súvisiacimi dokumentami.

Ak sa Člen registroval ešte ako osoba očakávajúca, že sa stane rodičom alebo rodinným príslušníkom dieťaťa, tak je povinná uviesť predpokladaný dátum narodenia dieťaťa. Naša spoločnosť je oprávnená žiadať aby takýto Člen najneskôr do 30 dní odo dňa ním uvedeného predpokladaného dátumu narodenia doplnil údaje dieťaťa vyžadované našou spoločnosťou. Máme právo pozastaviť členstvo až do vyplnenia požadovaných údajov.

 

 1. POZASTAVENIE ČLENSTVA

Člen s pozastaveným členstvom nemá právo čerpať akékoľvek benefity Vernostného programu.

Okrem vyššie uvedeného dôvodu môže byť Členovi pozastavené členstvo vo Vernostnom programe aj pri podozrení z nekalého konania vo vzťahu k našej spoločnosti, porušenia Všeobecných podmienok programu, Všeobecných obchodných podmienok alebo aj bez uvedenia dôvodu.

 

 1. ZRUŠENIE ČLENSTVA

Zrušenie členstva má za následok stratu nároku na akékoľvek výhody plynúce z členstva vo Vernostnom programe, vrátane akýchkoľvek nevyčerpaných nárokov vzniknutých pred zrušením členstva.

Členstvo sa automaticky zruší v 4-tom roku dieťaťa.  Všetky údaje o zákazníkovi budú v zmysle ochrany osobných údajov vymazané.

Naša spoločnosť je oprávnená zrušiť členstvo v prípade, že:

 • Člen porušil tieto Všeobecné podmienky programu alebo Všeobecné obchodné podmienky;
 • Člen sa vo vzťahu k našej spoločnosti dopustil protiprávneho alebo nekalého konania;
 • Člen má pozastavené členstvo;
 • Naša spoločnosť sa rozhodla pre zrušenie alebo zmenu Vernostného programu;
 • Bez uvedenia dôvodu.

O zrušenie svojho členstva môže požiadať aj Člen, a to aj bez uvedenia dôvodu. Členstvo zanikne k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po doručení žiadosti o zrušenie členstva.

 

  1. VÝHODY PRE ČLENOV PROGRAMU SPOKOJNÁ MAMIČKA

  Konkrétne výhody pre Členov a prípadné podmienky pre ich získanie budú uverejňované našou spoločnosťou v propagačných materiáloch, E-shope alebo budú zasielané ako súčasť marketingovej komunikácie na e-mailovú adresu uvedenú Členom pri jeho registrácii.

  Tieto výhody môžu zahŕňať najmä:

  • Rôzne vecné dary pri vykonaní registrácie do Vernostného programu

  Môžeme sa rozhodnúť, že po určitú dobu budeme všetkých novo registrovaným členom poskytovať vecný dar podľa nášho výberu alebo podľa výberu Člena.

   

  • Rôzne vecné dary pri vykonaní nákupu Člena nad nami stanovenú hodnotu

  Naša spoločnosť môže rozhodnúť, že Člen ktorý uskutoční nákup nad určitú nami stanovenú hodnotu (napr. 50 EUR) bude oprávnený dostať od nás určitý produkt z našej ponuky, prípadne produkt podľa výberu Člena.

  V týchto prípadoch bude nevyhnutné aby sa Člen preukázal Vernostnou kartou, pokiaľ naša spoločnosť nerozhodne inak.

   

  • Zľavy na konkrétne produkty alebo kategórie produktov určené iba pre Členov

  Môžeme rozhodnúť, že na niektoré produkty z našej ponuky budeme poskytovať špecifickú zľavu Členom, prípadne môžeme Členom zaslať zľavové kupóny uplatniteľné pri ich nákupe.

  V týchto prípadoch bude potrebné aby sa pri uplatnení zľavy alebo zľavového kupónu Člen preukázal Vernostnou kartou, pokiaľ naša spoločnosť nerozhodne inak.

   

  • Spotrebiteľské súťaže, ktorých sa môžu zúčastniť iba Členovia

  Sme oprávnený organizovať rôzne spotrebiteľské súťaže, ktoré budú určené iba pre Členov a Člen bude môcť bez akéhokoľvek peňažného vkladu súťažiť o vecné alebo peňažné výhry.

  V prípade spotrebiteľskej súťaže vydá naša spoločnosť štatút súťaže, ktorý bližšie upraví podmienky účasti, výhry v súťaži a mechaniku súťaže.

   

  • Iné

  Okrem vyššie uvedených foriem benefitov môžeme rozhodnúť o poskytovaní ďalších výhod pre Členov Vernostného programu.

   

  Pokiaľ v informáciách o výhodách nie je uvedené inak, tak každý Člen môže získať ponúkanú výhodu iba jeden krát. (napr. darček pri registrácii získa osoba iba pri prvej registrácii, a pod.).

  Naša spoločnosť bude výhody ponúkať najmä s ohľadom na predpokladaný vek dieťaťa Člena podľa ním vyplneného formulára, tak aby boli výhody pre Člena čo najrelevantnejšie.

  Všetky výhody budú pre Členov dostupné iba na dobu určenú našou spoločnosťou, ktorá bude vyplývať z informácií v našich propagačných materiáloch, informácii v e-maily s informáciou o výhode pre Členov, prípadne informácii na E-shope. V prípade neuvedenia žiadneho termínu trvania poskytovania výhody a pokiaľ z výhody nevyplýva, že by mala byť poskytovaná až do odvolania platí, že výhoda sa poskytuje po dobu jedného mesiaca alebo do vyčerpania zásob vecných darov, kupónov a pod..

  Vecné dary sa budú vydávať na predajni po zrealizovaní nákupu v stanovenej výške, alebo zasielať spravidla na adresu uvedenú Členom pri registrácii a pokiaľ nie je uvedené inak, tak je lehota na ich doručenie 6 mesiacov od splnenia podmienok pre získanie daru.

  Všetky poskytované výhody sú právne nenárokovateľné a Členovia nemajú právo uplatňovať si akékoľvek vady poskytnutých výhod.

  Naša spoločnosť môže kedykoľvek rozhodnúť o predčasnom ukončení poskytovania výhody, a to aj bez uvedenia dôvodu.

   

  1. ZASIELANIE SPRÁV O NAŠICH PONUKÁCH A ŽIVOTNOM ŠTÝLE

  Pokiaľ sa Člen neodhlási zo zasielania správ našou spoločnosťou, môžeme Členovi na e-mail uvedený pri registrácii zasielať správy týkajúce sa našich marketingových ponúk a výhod Vernostného programu.  Okrem týchto správ môžeme Členovi zasielať aj správy obsahujúce zaujímavé informácie týkajúcich sa detí, tehotných mamičiek a rodičov detí a ich zdravia.

   

  1. ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PROGRAMU

  Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky programu kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. V prípade, že Člen s novým znením Všeobecných podmienok programu nesúhlasí môže požiadať o zrušenie členstva.

   

  1. ZMENY A UKONČENIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť Vernostný program a jeho obsah alebo  jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa Vernostný program.

  V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením Vernostného programu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s používaním Vernostného programu, nie sú Členovia oprávnení domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči našej spoločnosti.

   

  1. POUČENIE O PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V tejto časti Všeobecných podmienok programu poskytneme Členom informácie o tom, ako nakladáme s ich Osobnými údajmi, ktoré nám poskytli pri prihlásení sa do programu. V prípade, že niektorá otázka nie je v tomto poučení upravená bude riešená podľa Podmienok ochrany súkromia našej spoločnosti dostupných na E-shope.

  Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť ags 92, s.r.o., pričom dotknutou osobou je Člen. Dieťa sa bude považovať za dotknutú osobu iba v prípade, že ho bude možné identifikovať na základe informácii od Člena.

   

  Aké Osobné údaje získavame?

  Pri prihlásení sa do Vernostného programu získavame o Členoch Osobné údaje, ktoré nám sami poskytli pri vyplnení registračného formulára. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

  • (i) Meno a Priezvisko;
  • (ii) Adresa bydliska;
  • (iii) Telefónne číslo;
  • (iv) E-mailová adresa.

  Okrem uvedených Osobných údajov nám v rámci registrácie Člen poskytne aj údaje o jeho vzťahu k dieťaťu, ktorého údaje uvádza na preukázanie splnenia podmienky pre členstvo vo Vernostnom programe.

  Akékoľvek Osobné údaje nám Člen poskytuje dobrovoľne a je povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytne. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť jeho registráciu, resp. uzavrieť zmluvu, ktorá vzniká registráciou.

  Člen zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a naša spoločnosť sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Členovi alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

  V prípade, že nám mamička poskytne údaj o predpokladanom termíne narodenia dieťaťa, tak ide o osobný údaj osobitnej kategórie, ktorý spracúvame iba na základe jej súhlasu, ktorý je špecifikovaný ďalej v tom článku Všeobecných podmienok programu.

   

  Poskytnutie Osobných údajov dieťaťa?

  Pri registrácii do programu nám Člen poskytujete osobné údaje dieťaťa, ktorého údaje uvádza na preukázanie splnenia podmienky pre členstvo vo Vernostnom programe, a to v rozsahu meno, pohlavie a dátum narodenia. Poskytnutím týchto osobných údajov nám vyhlasuje, že je oprávnený na takéto poskytnutie osobných údajov a na toto vyhlásenie sa naša spoločnosť bude spoliehať.

  Pri poskytnutí týchto Osobných údajov online nám Člen vyhlasuje, že je oprávnený nám tieto Osobné údaje poskytnúť ako zákonný zástupca dieťaťa.

   

  Aký je právny základ spracúvania osobných údajov?

  Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov, ktoré nám Člen poskytuje v súvislosti s účasťou vo Vernostnom programe je nevyhnutnosť ich spracovania na plnenie zmluvných povinností, zo zmluvy ktorá vniká odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok programu, a ktorej zmluvnou stranou ste aj Člen ako dotknutá osoba (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

  V prípade, ak nás Člen programu (prípadne bývalý Člen programu) kontaktuje s otázkami, žiadosťami alebo dotazmi, pričom nám v ich rámci poskytuje Osobné údaje, tak je právnym základom pre ich pracovanie aj náš oprávnený záujem na zaistení poskytovania čo najlepšej klientskej podpory (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

  V prípade, ak nás Člen programu (prípadne bývalý Člen programu) kontaktuje v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR, pričom nám pri tom poskytuje Osobné údaje, tak je právnym základom pre ich spracovanie naša povinnosť splniť si povinnosti uložené zákonom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

   

  Akým spôsobom osobné údaje spracúvame?

  Ako prevádzkovateľ spracúvame Osobné údaje v rozsahu a v súlade s touto časťou Všeobecných obchodných podmienok a za účelom uvedeným nižšie.

  Plnenie zmluvných povinnosti

  Osobné údaje v rozsahu boli uvedené v registračnom formulári Vernostného programu používame za účelom plnenia našich zmluvných povinností zo zmluvy, ktorá vzniká odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok programu,  za účelom vedenia evidencie Členov programu a za účelom vybavovania podnetov a požiadaviek Členov.

  Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania členstva v programe a po dobu 3 rokov od zániku členstva z dôvodu obrany proti nárokom Členov, prípadne dlhšiu dobu ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

  Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

  Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám osoba oznámi pri vzájomnej komunikácii spracúvame na účely kontaktovania tejto osoby ako aj na účely vybavenia jeho otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s  otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

  V prípade že otázku zaslal Člen, tak budú jeho Osobné údaje, ktoré nám poskytol v rámci komunikácie spracúvané po dobu členstva a následne po dobu 3 rokov od jeho zániku.

  Ak v čase komunikácie nie je osoba Členom, budú jeho Osobné údaje spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

  Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

  Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám budú oznámené na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania o vybavení žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

  Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

   

  Komu sprístupňujeme Osobné údaje?

  Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

  • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
  • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

  S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s Nariadením GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe našich pokynov a v našom mene. Všetci naši sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami programu.

  Osobami, ktorými budú Osobné údaje poskytnuté za účelom prevádzky programu sú nasledujúce spoločnosti vystupujúce v postavení našich Sprostredkovateľov:

  • com, s.r.o., sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 28445937, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C142052, ktorá vystupuje v postavení Sprostredkovateľa;
  • ui42 spol. s r.o., sídlo: Sibírska 62, PSČ: 831 02 BratislavaIČO: 35713003, DIČ: 2020227770zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 14226/B, oddiel: Sro;
  • ui42 digital s.r.o., sídlo: Úprkova 14, PSČ: 81104 Bratislava, IČO: 47801379, DIČ: 2024119416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 99338/B, oddiel: Sro;
  • JetSoft s.r.o., sídlom: Praha 10, Záběhlická 3156/65, PSČ 10600, Česká republika, IČO: 26710269, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.

   

  Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

  Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR.

   

  Práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

  Dotknutým osobám, o ktorých spracúvame Osobné údaje patria nasledujúce práva:

  Právo odvolať súhlas

  V prípadoch, kedy Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, má Dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať elektronicky, na adrese info@predeti.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o spracúvali.

  Právo na prístup

  Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak je o poskytnutie týchto informácií požiadané elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu

  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutých osobách máme k dispozícii. Ak dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na výmaz (na zabudnutie)

  Dotknutá osoba má právo nás požiadať o vymazanie Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o nej získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať jej Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa osoba domnieva, že Osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už jej  Osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov

  Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré nám poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

  Právo namietať

  Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebudeme Osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov

  Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že jej Osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

  V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

   

  1. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vyplnením a odoslaním registračného formulára so zaškrtnutím príslušného políčka, udeľujete spoločnosti ags 92, s.r.o., sídlom Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha, Česká republika, IČO: 481 105 91, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, spisová značka C 16210, Konajúca na území SR prostredníctvom ags 92, s.r.o. - organizačná zložka (Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)), sídlom Továrenská 3118, 905 01 Senica, IČO: 53 909 453, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Po, vložka č.: 12081/T svoj dobrovoľný súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov osobitnej kategórie, ktorým je údaj o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa.

  Zároveň nám udeľujete súhlas v mene dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom som aby sme spracovali jeho osobné údaje v rozsahu meno dieťaťa („krstné meno“), dátum narodenia dieťaťa, pohlavie dieťaťa:

  Spracovanie bude vykonané na účely:

  • zabezpečenia identifikácie Člena Vernostného programu;
  • overenia splnenia podmienok členstva;
  • poskytovania výhod Vernostného programu a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z Všeobecných podmienok programu, vedenia databázy programu,
  • profilovania na vyhodnocovanie účasti na Vernostnom programe.

   

  1. Záverečné ustanovenia

  Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z Vernostného programu a z týchto Všeobecných podmienok programu na akúkoľvek inú osobu. Člen nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z Vernostného programu a z týchto Všeobecných podmienok programu na akúkoľvek tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Člen nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

  Tieto Všeobecné podmienky programu obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Členom a nami ohľadom Vernostného programu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Členom a nami ohľadom Vernostného programu.

  Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok programu z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

  Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok programu mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok programu. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok programu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@predeti.sk