Vernostný program Spokojná mamička.

Všeobecné obchodné podmienky

zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA

 1. ZÁKAZNICKÝ PROGRAM SPOKOJNÁ MAMIČKA

Cieľom zákazníckeho vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA je poskytovanie nadštandardných výhod pre pravidelných zákazníkov/pravidelné zákazníčky (zákazníkom sa rozumie kupujúci v zmysle definície uvedenej v obchodných podmienkach predávajúceho) siete predajní predeti.sk, ktorí/ktoré sú zároveň rodičmi detí vo veku do 3 rokov.

Program SPOKOJNÁ MAMIČKA prevádzkuje spoločnosť ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”).

Držiteľom karty a členom zákazníckeho programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej iba ako „program“) sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony; každá taká osoba môže byť držiteľom iba jedného členstva v programe. Členom programu sa nemôže stať právnická osoba ani fyzická osoba-podnikateľ, pre vylúčenie pochybností, členom programu sa môže stať len zákazník, ktorý spĺňa znaky spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov a obchodných podmienok predávajúceho. Členstvo v programe je bezplatné.

Kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA získava zákazník/čka, ktorý/ktorá pravdivo vyplnil/a Registračný formulár na registračnom kiosku na predajni alebo online na webe www.predeti.sk a uviedol/uviedla v rámci registrácie platnú e-mailovú adresu, ku ktorej má plný prístup; to potvrdzuje kliknutím na tlačidlo „POTVRDZUJEM SVOJU REGISTRÁCIU“ v uvítacom e-maily (otvorením autorizačného odkazu príslušnej e-mailovej adresy vo webovom prehliadači). Potvrdením a odoslaním Registračného formulára zákazník/čka potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil/a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Členstvo v programe je určené pre rodičov detí vo veku do 3 rokov a tehotným budúcim maminkám.

Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA je neprenosná a slúži na autorizáciu konkrétneho zákazníka pri uplatňovaní jeho zliav a ďalších benefitov v sieti predajní predeti.sk a na www.predeti.sk. Karta môže mať dve formy, plastovú a digitálnu (uloženú v mobilnom telefóne), ktoré sú navzájom rovnocenné.

V čase od 1.7.2021 nemôžu členovia programu zbierať bonusové body a ani čerpať žiadne nové výhody programu. Prípadný nový registrovaný člen berie túto skutočnosť na vedomie.

 

 1. VÝHODY PRE ČLENOV PROGRAMU SPOKOJNÁ MAMIČKA

Každý člen programu a zároveň držiteľ platnej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA je oprávnený čerpať jemu priradené benefity prostredníctvom svojej karty SPOKOJNÁ MAMIČKA, ktorá slúži ako plnohodnotný autorizačný prvok.

Pre plánované zmeny v programe členovia programu nemôžu od 1.7.2021 zbierať žiadne bonusové body za uskutočnenie nákupov a ani generovať kupóny či iné výhody za nazbierané body.

Všetky kupóny či iné výhody za bonusové body získané členom programu do 1.7.2021 musí člen vyčerpať najneskôr do 31.8.2021.

K 31.8.2021 strácajú všetky kupóny a výhody získané v rámci programu svoju platnosť a už ich naďalej nebude možné uplatniť.

Vzhľadom na nenárokovateľnú povahu bonusových bodov, kupónov a iných výhod nemá člen nárok na žiadnu náhradu za ukončenie možnosti ďalšieho zbierania bonusových bodov, nemožnosti uplatnenia bonusových bodov nazbieraných do 1.7.2021 alebo nemožnosti uplatnenia kupónov alebo iných výhod po 31.8.2021.

Spoločnosť AGS si vyhradzuje právo na ďalšie zmeny a úpravy týkajúce sa získavania výhod pre členov programu a povahy samotných výhod.

 

 1. AKTIVÁCIA KONTA SPOKOJNÁ MAMIČKA PO NARODENÍ BÁBÄTKA

Zákazník/čka sa môže do programu registrovať ešte pred narodením bábätka. V takom prípade uvedie v registračnom formulári očakávaný dátum pôrodu, ktorý nesmie byť neskôr ako 9 mesiacov od registrácie. V čase uvedeného očakávaného dátumu pôrodu, bude zákazník/čka vyzvaný/á na doplnenie údajov o bábätku v rozsahu meno bábätka a skutočný dátum narodenia bábätka. Aby mohol/mohla zákazník/čka naďalej využívať výhody programu, je povinný/á v lehote najneskôr 30 dní po očakávanom dátume pôrodu doplniť požadované údaje o bábätku a aktivovať si tak svoje konto na ďalšie tri roky. V prípade nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote je konto zákazníka/čky dočasne deaktivované a nie je možné ho využívať v programe. Doplnením požadovaných údajov sa konto opäť aktivuje. Doplniť údaje o bábätku je možné buď cez registračný kiosk priamo na predajni predeti.sk alebo online na webstránke www.predeti.sk po prihlásení sa do svojho konta.

V čase od 1.7.2021 nie je možné ani pri registrácii zbierať bonusové body a ani čerpať žiadne nové výhody programu. Prípadný nový registrovaný člen berie túto skutočnosť na vedomie.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AGS ako prevádzkovateľ siete predajní predeti.sk, v ktorých je zákaznícky program, garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

Poskytnutím osobných údajov odoslaním Registračného formulára na registračnom kiosku v predajniach Predeti alebo na internetovej stránke www.predeti.sk udeľuje zákazník/čka spoločnosti AGS, v zmysle § 11 ZOOÚ svoj výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, zaregistrovaných na jeho/jej meno a poskytnutých spoločnosti AGS, a to s cieľom zabezpečenia identifikácie zákazníka/čky v rámci programu na účely poskytovania zákazníckych výhod, vedenia databázy programu, overenia spôsobilosti zákazníka/čky stať sa členom programu a ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, na dobu trvania členstva zákazníka/čky v programe. Poskytnutie osobných údajov, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní zákazníka/čky a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania správania a pohybu, cieleného marketingu a úpravy individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi/čke [ďalej len “profilovanie”]), je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe; stratou oprávnenia AGS na spracúvanie osobných údajov zákazníka/čky alebo jeho/jej dieťaťa účasť v programe zaniká a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ udelí zákazník/čka spoločnosti AGS súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, meno bábätka, dátum narodenia bábätka a údaje o svojich nákupných zvyklostiach na vyššie uvedené účely (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používa, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu), na dobu trvania členstva zákazníka v programe.

Ako správca osobných údajov je spoločnosť AGS oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníka/čky prostredníctvom určeného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov, pričom zákazník/čka berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ alebo sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. AGS poverila sprostredkovateľov a to spoločnosti: CORTEX, spol. s r.o. (so sídlom: U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00, Česká republika, IČO: 471 25 616) a spoločnosť Pricewise, s.r.o. (so sídlom Grosslingova 52, Bratislava 81109, Slovenská republika, IČO: 45 403 333) spracúvaním osobných údajov zákazníkov v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou AGS a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. AGS počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky resp. iných krajín EÚ) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v takej krajine. Počas prenosu AGS dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

Člen programu potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý člen programu má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo) o týchto zmenách informovať AGS prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@predeti.sk.

 

 1. STRATA A BLOKOVANIE KARTY SPOKOJNÁ MAMIČKA

Člen zákazníckeho programu je povinný chrániť kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA pred jej stratou, poškodením alebo zničením. Je povinný zaistiť, aby sa karta SPOKOJNÁ MAMIČKA nedostala do rúk neoprávnenej osoby.

Člen programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA bez zbytočného odkladu nahlásiť na ktorejkoľvek predajni predeti.sk na Slovensku. Po obdržaní oznámenia AGS kartu SPOKOJNÁ MAMIČKA ihneď zablokuje.

Člen programu môže požiadať AGS v prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia karty o vydanie novej digitálnej karty.

Karta SPOKOJNÁ MAMIČKA môže byť zablokovaná a spoločnosť AGS môže okamžite, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, rozhodnúť o okamžitom zániku členstva v prípade, že člen programu poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky, alebo zneužije výhody poskytované programom. Za porušenie Všeobecných obchodných podmienok sa považuje najmä používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA v rozpore so stanovenými podmienkami, používanie karty SPOKOJNÁ MAMIČKA osobou, ktorá nie je uvedená ako oprávnená osoba a na ktorú bola karta zaregistrovaná, alebo poškodenie dobrého mena spoločnosti AGS.

Členstvo v programe je obmedzené vekom bábätka. Po dovŕšení tretieho roku bábätka členstvo v programe automaticky zaniká.

Členstvo v programe môže zaniknúť taktiež z dôvodu ukončenia činnosti programu na základe rozhodnutia AGS; AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o ukončení programu. Člen programu je oprávnený vypovedať členstvo v programe a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď členstva doručená AGS.

Ukončením členstva v programe z akýchkoľvek dôvodov a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu všetky svoje práva a nároky, ktoré súvisia s členstvom, najmä nároky na všetky zľavy a výhody vyplývajúce z členstva.

 

 1. ZMENY A UKONČENIE PROGRAMU

Spoločnosť AGS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky programu, a to i bez predchádzajúceho oznámenia. Akékoľvek zmeny či doplnky budú vyvesené na www.predeti.sk. Ak nebude zákazník/čka so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený do 14 dní od ich zverejnenia vrátiť kartu a ukončiť svoje členstvo v programe bez toho, aby bol/a zmenami či doplnkami dotknutý/á; pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že so zmenami a doplnkami týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí a je nimi viazaný/á.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky programu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2021.

 

 1. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Všeobecných obchodných podmienok programu Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri Vašom prihlásení sa do programu.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je ags 92, s.r.o..

 

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

Pri Vašom prihlásení sa do programu o Vás získavame Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vyplnení registračného formulára. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • (i) Meno a Priezvisko;
 • (ii) Adresa bydliska;
 • (iii) Telefónne číslo;
 • (iv) E-mailová adresa.

Okrem uvedených Osobných údajov nám v rámci Vašej registrácie poskytnete aj údaje o Vašom vzťahu k dieťaťu, ktorého údaje uvádzate na preukázanie splnenia podmienky pre členstvo v programe.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť Vaši registráciu, resp. uzavrieť zmluvu, ktorá vzniká registráciou Vašou registráciou v programe.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a budeme sa na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 

Poskytnutie Osobných údajov dieťaťa?

Pri registrácii do programu nám tiež poskytujete osobné údaje dieťaťa, ktorého údaje uvádzate na preukázanie splnenia podmienky pre členstvo v programe, a to v rozsahu meno, pohlavie a dátum narodenia. Poskytnutím týchto osobných údajov nám vyhlasujete, že ste oprávnený na takéto poskytnutie osobných údajov a na toto Vaše vyhlásenie sa budeme spoliehať.

Pri ich poskytnutí týchto Osobných údajov online nám vyhlasujete, že ste oprávnený nám tieto Osobné údaje poskytnúť ako zákonný zástupca dieťaťa.

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s Vašou účasťou v programe je nevyhnutnosť ich spracovania na plnenie zmluvných povinností, zo zmluvy ktorá vniká odsúhlasením týchto Všeobecných obchodných podmienok programu, a ktorej zmluvnou stranou ste aj Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

V prípade ak nás ako člen programu (prípadne bývalý člen programu) kontaktujete s otázkami, žiadosťami alebo dotazmi, pričom nám v ich rámci poskytujete Osobné údaje, tak je právnym základom pre ich pracovanie aj náš oprávnený záujem na zaistení poskytovania čo najlepšej klientskej podpory (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

V prípade ak nás ako člen programu (prípadne bývalý člen programu) kontaktujete v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR, pričom nám pri tom poskytujete Osobné údaje, tak je právnym základom pre ich spracovanie naša povinnosť splniť si povinnosti uložené zákonom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

 

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje AGS spracuje v rozsahu a v súlade s touto časťou Všeobecných obchodných podmienok a za účelom uvedeným nižšie.

Plnenie zmluvných povinnosti

Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste uviedli v registračnom formulári programu používame za účelom plnenia našich zmluvných povinností zo zmluvy, ktorá vzniká odsúhlasením týchto Všeobecných obchodných podmienok programu,  za účelom vedenia evidencie členov programu a za účelom vybavovania Vašich podnetov a požiadaviek.

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania Vášho členstva v programe a po dobu 3 rokov od zániku Vášho členstva z dôvodu obrany proti Vašim nárokom, prípadne dlhšiu dobu ak si to budú vyžadovať osobitné predpisy.

Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť pri vzájomnej komunikácii spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

V prípade ak ste členom programu, tak budú Vaše Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie spracúvané po dobu, Vášho členstva a následne po dobu 3 rokov od jeho zániku.

Ak v čase komunikácie nie ste členom programu, budú Vaše Osobné údaje spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

 

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe našich pokynov a v našom mene. Všetci naši sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami programu.

Jednou z osôb, ktorej budú Vaše Osobné údaje za účelom prevádzky programu poskytnuté je spoločnosť Targito.com, s.r.o., sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 28445937, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C142052, ktorá vystupuje v postavení sprostredkovateľa.

 

Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese info@predeti.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 1. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním tohto Registračného formulára so zaškrtnutím príslušného políčka, udeľujete spoločnosti ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 915 897, registrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “AGS”) svoj dobrovoľný súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, a v mene môjho dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom som, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely vernostného programu SPOKOJNÁ MAMIČKA (ďalej len „program“),

v rozsahu:

 • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, údaje o mojich nákupných zvyklostiach (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.predeti.sk používam, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.predeti.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu),
 • meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,

na účely:

 • zabezpečenia mojej identifikácie ako zákazníka/čky v rámci programu za účelom poskytovania zákazníckych výhod a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, vedenia databázy programu (povinné),
 • zabezpečenia možnosti komunikácie medzi AGS a mojou osobou (povinné),
 • overenia mojej spôsobilosti stať sa členom programu (povinné),
 • profilovania na vyhodnocovanie mojej účasti na programe (povinné),
 • v prípade vyžiadania zasielania ponúk a informácií e-mailom (udelenia osobitného súhlasu), na účely priameho marketingu (nepovinné),
 • na dobu až do ukončenia mojej účasti v programe podľa podmienok programu.

 

Vyplnením Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, poskytnutím kontaktných údajov korešpondenčnej adresy, elektronických kontaktov e-mailu a telefónneho čísla beriem na vedomie, že ich prostredníctvom môže AGS zasielať informácie o programe SPOKOJNÁ MAMIČKA, vrátane informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách; v prípade môjho súhlasu s priamym marketingom mi AGS môže zasielať obchodné oznámenia prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov, telefonicky alebo poštou (priamy marketing), a to na dobu do skončenia mojej účasti na programe SPOKOJNÁ MAMIČKA alebo do vyjadrenia môjho nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

Potvrdzujem, že som si dôkladne prečítal/a poskytnuté poučenie o ochrane osobných údajov a bol/a som poučený/á o všetkých mojich právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti AGS, alebo namietať proti zasielaniu obchodných oznámení (priamemu marketingu), elektronickým oznámením doručeným na adresu e-mailu info@predeti.sk alebo v prípade namietania proti priamemu marketingu prostredníctom e-mailu kliknutím na link "Zrušiť odoberanie newsletterov" priamo v e-mailovej správe zaslanej spoločnosťou AGS.